پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS


عنوان مقاله [English]

Slurry Polymerization of Propylene Using High Activity Heterogeneous Ziegler-Natta Catalyst, MgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS

نویسندگان [English]

  • G. Zohouri
  • R. Jamjah
  • M. H. Nekoomanesh
  • M. Zahedi