ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن


عنوان مقاله [English]

Mathematical Model for Determination of Kinetic Behaviour of Styrene Polymerization

نویسندگان [English]

  • A. Nik Akhtar
  • F. Jahanzad
  • M.H. Nekoomanesh