بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی


عنوان مقاله [English]

Investigation on a Rheological Model for Miscible Polymer Blends and Its Evaluation with Experimental Data

نویسندگان [English]

  • H. Eslami
  • A. Ramazani
  • H. A. Khonakdar