تحلیل تنشهای ایستا، پویا و فرکانسهای طبیعی و خرابی در بدنه دوچرخه های فلزی و کامپوزیتی با استفاده از روش اجزای محدود


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Static and Dynamic Stresse, Natural Frequencies and Failure of Composite and Metallic Bicycle Frames by Using Bicycle Frames by Using Bicycle Frames by Using Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • S.M.R. Khalili
  • H. Nazari