اثر تعداد نقاط انتخابی در مدلسازی واکنش پلیمر شدن به روش مونت کارلو: بررسی واکنش آغاز


عنوان مقاله [English]

The Effect of a Number of Selective Points in Modelling of Polymerization Reaction by Monte Carlo Method: Studying the Initiation Reaction

نویسندگان [English]

  • M. Sadi
  • A. Shahrabadi
  • B. Dabir