کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن - آکریلونیتریل (SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری


عنوان مقاله [English]

Azeotropic Styrene-acrylonitrile Suspension Polymerization at Atmospheric Pressure

نویسندگان [English]

  • M. Emami
  • M. Nekoomanesh Haghighi
  • F. Hormozi