تهیه کوپلیمرهای دارای پیوندهای عرضی با استفاده از کوپلیمرهای دو دسته ای و سه دسته ای حاوی گروههای انتهایی TEMPO


عنوان مقاله [English]

Preparation of Cross-linked Copolymers Using Triblock and Diblock Copolymers Containing TEMPO End Groups

نویسندگان [English]

  • M. Adeli
  • E. Entezami