رهیافتی جدید در کنترل فازی چند متغیره راکتورهای پلیمر شدن: تعریف و تعقیب مسیرهای فازی


عنوان مقاله [English]

A New Approach in Multivariable Fuzzy Control of Polymerization Reactors: Fuzzy Trajectory Definition and Tracking

نویسندگان [English]

  • M. Rafeezadeh
  • R. Solgi
  • R. Vosough