بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری


عنوان مقاله [English]

Investigation of Conformational Rheological Models for Polymer Melts and Concentrated Solutions

نویسندگان [English]

  • A.Ramezani Saadatabadi
  • H.A.Khonakdar Sangdehi