مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن


عنوان مقاله [English]

Liquid Hydrocarbon Absorbents (Part II): Optimized Synthesis of Bagasse-Polystyrene Network

نویسنده [English]

  • M.J.Zohoorian Mehr