ارزیابی اثر کاربرد پلیمرها ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Application of Superabsorbent Polymers on Soil Water Capacity and Potential on Three Soil Textures

نویسنده [English]

  • J.Abedi Koopaee