بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید


عنوان مقاله [English]

Obtaining Terephthalic Acid by Chemical Recycling of Polyethylene Terephthalate via Hydrolysis Using Sulphuric Acid