بررسی اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه‌‌های نشاسته کاتیونی و آنیونی روی الیاف بازیافتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روش خودتجمعی لایه به لایه )LbL ( در حوضه فناوری نانو از روش های جدیدی است که برایاصلاح خواص سطح مواد جامد استفاده می شود. الیاف سلولوزی از موادی هستند که می توان به کمک این روش با تشکیل چندلایه های پلیمری )PEM (، خواص مختلف را در سطح آنها اصلاح کرد. در این پژوهش، با روش لایه به لایه، اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه های پلیمری نشاسته کاتیونی و آنیونی بر خواص پیوندپذیری الیاف بازیافتی کارتن های کنگره ای کهنه بررسی شده است. آزمایش ها در 5/pH7 ، سرعت دستگاه آب گیری پویا حدود 750 rpm با زمان لایه نشانی 10min ، برای تشکیل یک تا هشت لایه متوالی انجام شد. از خمیرهای عمل آوری شده با روش لایه به لایه، کاغذهای دست ساز با وزن پایه 60g/m2 تهیه و مقاومت های مختلف آن ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد، با لایه نشانی نشاست ههای کاتیونی، خواص پیوندپذیری بین الیاف از جمله استحکام کششی و شاخص مقاومت پیوند داخلی به طور چشمگیری افزایش یافته است. هرچند تغ ییرات قابل توجهی در کیفیت شک لگیری نمونه ها دیده نشد. استحکام کششی در لایه هفتم لایه نشانی نشاسته کاتیونی با 045 /DS0 حدود 129 % و مقاومت پیوند داخلی در لایه پنجم آن تقریباً 400% نسبت به نمونه عمل آوری نشده افزایش یافته است. افزون بر این، روند افزایش مقاومت ها با توجه به درجه استخلاف نشاسته کاتیونی متفاوت بوده است. در لایه نشانی نشاسته با 018 / DS0 و تعداد لایه های کمتر و در لایه نشانی نشاسته با 045 / DS0 و تعدادلایه های بیشتر مقاومت های افزون تری مشاهده شده است. در حالت اول، مقدار بیشتری از نشاسته با DS کمتر نیاز است تا بار الکتریکی سطح الیاف خنثی سازی شود و در حالت دوم، تعادل بیشتر بار الکتریکی دو پلیمر، سبب جذب بیشتر و پایدارتر نشاسته کاتیونی و در نتیجه باعث افزایش مقاومت های کاغذ می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Degree of Substitution of Cationic Starch on Multi-layer Formation of Ionic Starches in Recycled Fibers

نویسندگان [English]

  • hamidreza rudi
  • ghanbar ebrahimi
  • Yahya Hamzeh
  • Rabi Behrooz
  • Mousa M. Nazhad
چکیده [English]

Layer-by-layer self-assembly technique is a novel method in nanotechnology for modifcation of the surface properties of solid materials. Among these materials cellulosic fbers can undergo surface changes by formation of polyelectrolyte multi-layers (PEM) using layer-by-layer method. In this study, the effect of degree of substitution of cationic starch on multi-layer build up of cationic and anionic starches and on the bonding ability of the waste corrugated container (OCC) recycled fber with layer-by-layer  technique was  investigated. Experiments were  conducted  at pH≈7.5 and 750 rpm stirring rate in a dynamic drainage jar (DDJ) for 10 min deposition time to  construct 1  to 8  consecutive  layers. The handsheets  at 60 g/m2 on weight basis were made with untreated and  layer-by-layer  treated fbers and  their strengths have been evaluated. The results showed that the interbonding ability indices of fbers such as  tensile  index and  internal bonding  improved signifcantly with multi-layering of cationic starch. However, there was no meaningful change in quality of the specimens formed. Compared to the untreated fbers, the tensile index of cationic starch increased by 129% at 7th layer with DS≈0.045 and internal bonding increased by 400% at the 5th  layer. Moreover, with  regard  to  different  degrees  of  substitution  of  starch,  the increasing  trend  in properties was observed;  in which DS≈0.018  for  lower number of layers and DS≈0.045 for higher number of layers. In the frst case, more starch of lower DS was needed to neutralize the charge of the fber surface but in the second case greater charge balance of two polymers resulted in further adsorption and greater stability of cationic starch layer, and consequently higher strength has been achieved for the obtained paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recycled fibers
  • old corrugated container
  • layer-by-layer technique
  • degree of substitution
  • cationic and anionic starch