بررسی سینتیک پلیمرشدن رادیکالی رزین هیبرید آلکید- آکریلیک آب پایه با استفاده از آغازگرهای گرمایی و اکسایشی- کاهشی


عنوان مقاله [English]

Kinetics of Waterborne Alkyd/Acrylic Hybrid Resin Free Radical Polymerization by Two Systems of Redox and Thermal Initiators

نویسندگان [English]

  • shirin Madadi
  • ali akbar Yousefi
  • elham Keshmirizadeh
چکیده [English]

Kinetics of radical polymerizations of waterborne alkyd/acrylic hybrid resin via batch mini-emulsion technique was studied using redox initiators (TBHP/Fe2+/EDTA/AsAc  and  TBHP/Fe2+/EDTA/SFS) at relatively low
temperatures and thermal initiators (BPO, KPS and AIBN) at higher temperatures to seek the most suitable initiator system. At the end of all reactions the unreacted monomer content was reduced using post-polymerization technique; consequently, leading to increased monomer conversion and flm formation with improved properties. The kinetics of mini-emulsion polymerization showed that in all redox initiator systems
(Fe2+ catalyst + EDTA chelating agent), the radials are produced at relatively low temperature with more effcient control of the reactor temperature. It was found that at 45°C TBHP/Fe2+/EDTA/SFS redox initiator system leads to 98% monomer conversion, a much higher rate than that of systems involved thermal initiators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miniemulsion polymerization
  • kinetic
  • alkyd-acrylic hybrid
  • redox initiators
  • thermal initiators