گرماسنجی روبشی تفاضلی و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها


عنوان مقاله [English]

Differential Scanning Calorimetry and Its Applications in the Identification of Polymers

نویسنده [English]

  • S. Touloui