نفوذ حساس ببه اکسایش - کاهش از غشای یک کپسول پیوند شده با پلیمرهای ویولوژن دار


عنوان مقاله [English]

Redox-Sensitive Permeation from a Capsule Membrance grafted with Viologen-Containing Polymers