مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)


عنوان مقاله [English]

Kinetics of Polyurethane Polymerization Using Fourier Transform Infrared Spectrophotometry (FTIR)

نویسندگان [English]

  • M. Barikani
  • A. B.
  • A. Ahmadi