مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی


عنوان مقاله [English]

Electrochemical Behavior of Electroactive/Conductive Poly(α-naphthylamine) in Aqueous Media

نویسندگان [English]

  • S. M. Golabi
  • J. Raof