اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانیدر پلیمر شدن رادیکالی


عنوان مقاله [English]

Effect of the Free Volume and Polymer Chain Length on Thermination Reaction Rate Constant in Free Radical Polymerization System

نویسنده [English]

  • F.Ashar Taromi