دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372 
2. خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی

ریاض خراط؛ محمدجامی الاحمدی؛ شاپور وثوقی