دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374 
4. بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده

نورالدین گودرزیان؛ سید محمد سید محقق؛ مجید غیاث؛ مهرداد قاضی نژاد