دوره و شماره: دوره 30، شماره 6 - شماره پیاپی 152، بهمن و اسفند 1396، صفحه 469-578 
5. اثر نانوسلولوز بر رفتار فازی آمیخته PS/PVME در نواحی دور از ترکیب درصد بحرانی

صفحه 531-545

محمدعلی سنجری شهرضایی؛ فاطمه گوهرپی؛ جعفر خادم‌زاده یگانه