دوره و شماره: دوره 30، شماره 5 - شماره پیاپی 151، آذر و دی 1396، صفحه 369-468 
1. مروری بر کاربردهای نانومواد پلیمری در حفاظت آثار تاریخی

صفحه 371-389

امیر ارشاد لنگرودی؛ حمید فدایی؛ کامران احمدی