دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367 
6. کامپوزیتها (2)

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده