دوره و شماره: دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 438-361 
2. ویژگی های فیزیکوشیمیایی زیست پلیمر کیتوسان استخراجی از پوسته میگو

صفحه 380-371

نظام الدین منگلی زاده؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ افشین تکدستان؛ مینا هرمزی نژاد