دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 356-265