دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377 
1. کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات

مهناز اسکندری؛ ناصر محمدی؛ حسین نازک دست؛ فاطمه رکابدار