دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1373 
2. کاربرد پلیمرهای محلول در آب در زیست تکنولوژی

علیرضا صلابت؛ محمدتقی زعفرانی؛ مصطفی کبیری بدر