دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1371 
2. تارتنی و خواص تارهای عنکبوت

محمد حقیقت کیش؛ جبرئیل گرجیان؛ عباس میرجلیلی