دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371 
6. الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی