دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371 
الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

10.22063/jipst.1992.128

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی