دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1370 
5. گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها

علی احمدی؛ پرتو جلایر؛ پروانه مهابادی