دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مرداد و شهریور 1370