دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370 
8. روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی