بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین


عنوان مقاله [English]

Kinetic Study of Acrylamide Polymerization by an Oxidation - Reduction System of Potassium Ferrate/ Glycine in Aqueous Medium