دوره و شماره: دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 532-441 
3. تهیه چسب حساس به فشار آکریلی و بررسی عوامل مؤثر بر خواص چسبندگی آن

صفحه 476-465

سید مجتبی تقی‌زاده؛ مژگان میرزاطاهری؛ حسین عابدی مقدم