دوره و شماره: دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 440-349