دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 348-261