دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 172-89