دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 173-258 
5. بررسی بارگذاری و رهایش داروی فلووکسامین در هیدروژل ساخته شده با فراصوت دهی

صفحه 232-225

میترا عبداللهی پینوندی؛ رجبعلی ابراهیمی؛ افسانه امیری