دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 173-258