دوره و شماره: دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385 
5. ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن

سیدعباس موسوی؛ مهدی پورافشار چنار؛ مرتضی صادقی؛ عباسعلی احمدیان


6. اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل

شیرین نوربخش؛ محمداسماعیل یزدانشناس؛ محمود قران نویس؛ ابوسعید رشیدی؛ فیروز مهرمظاهری