دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385 
2. اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور

10.22063/jipst.2006.500

سیدمجتبی تقی زاده؛ شهلا پازکی فرد؛ زهرا اکبری؛ محسن محسنی؛ حسین شایلوزاده


5. روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد

10.22063/jipst.2006.503

اسماعیل اکبری نژاد؛ مرتضی ابراهیمی؛ سید محمود کثیریها؛ منوچهر خراسانی