دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385 
1. رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس

صفحه 3-11

محمدمهدی خراسانی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر ارشاد لنگرودی


3. طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی

صفحه 23-32

سید احمد ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدعلی سمسارزاده