دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385 
رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس

صفحه 3-11

10.22063/jipst.2006.808

محمدمهدی خراسانی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر ارشاد لنگرودی


طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی

صفحه 23-32

10.22063/jipst.2006.842

سید احمد ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدعلی سمسارزاده