مطالعه اثر همزمان افزودنیهای پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و MDBS بر دمای تبلور و شفافیت پلی پروپیلن با روش تاگوچی


عنوان مقاله [English]

Study of Synchronous Effect of PP-g-MA and MDBS Additives on Crystallization Temperature and Transparency of PP by Taguchi Method

نویسندگان [English]

  • M.A. Sabzali Naseri
  • A.R. Oromiehi
  • M. Razavi Nouri

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polypropylene
  • nucleation
  • crystallization
  • transparency
  • taguchi method