دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385 
استخراج کیتوسان از منبع قارچی در تخمیر حالت جامد

10.22063/jipst.2006.494

سعید محمدبیگی؛ ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی؛ زهرا قبادی نژاد