دوره و شماره: دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385 
اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل

10.22063/jipst.2006.519

شیرین نوربخش؛ محمداسماعیل یزدانشناس؛ محمود قران نویس؛ ابوسعید رشیدی؛ فیروز مهرمظاهری