تعیین ضرایب تطابق روش سوراخکاری مرکزی در کامپوزیتهای ناهمسانگرد به روش حل دقیق


عنوان مقاله [English]

Determination of Calibration Factors of the Central Hole Drilling Method for Orthotropic Composites Using an Exact Solution