دوره و شماره: دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385 
بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران

10.22063/jipst.2006.511

فرانک نعمیمیان؛ فرح خویلو؛ نسرین شیخ؛ اعظم اخوان؛ سرور حسن پور؛ مصطفی سهراب پور