دوره و شماره: دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387 
2. اثر پلیمر SBS بر خواص دینامیکی آسفالت

صفحه 465-470

حسین زیاری؛ سیدمجتبی ابطحی؛ احمد گلی


4. مروری بر تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرمانرم

صفحه 477-493

مهرداد محمود شکریه؛ سامان صفری دیناچالی


6. نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی

صفحه 503-513

مجتبی باقری جاغرق؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ محمد نجفی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند