دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387 
1. بهبود دوشکستی القایی لیزری در پلیمرهای نوری بسیار دوپه شده

صفحه 179-284

عزالدین مهاجرانی؛ محمدهاشم رضوانی؛ راضیه محزون