دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387 
1. مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی

صفحه 367-388

محمدعلی توانایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ فاطمه گوهرپی؛ محمدرضا محدث مجتهدی


4. کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی

صفحه 409-415

محبوبه سعیدی؛ سهیلا محبعلی؛ کبری رهبر شمس کار؛ محمدعلی صیادنژاد


5. نقش نانولوله های کربنی چند دیواره در ساز و کار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی

صفحه 417-430

مهین هوشیار صادقیان؛ سید مجتبی زبرجد؛ سید عبدالکریم سجادی