دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387 
مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی

صفحه 367-388

10.22063/jipst.2013.640

محمدعلی توانایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ فاطمه گوهرپی؛ محمدرضا محدث مجتهدی


کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی

صفحه 409-415

10.22063/jipst.2008.728

محبوبه سعیدی؛ سهیلا محبعلی؛ کبری رهبر شمس کار؛ محمدعلی صیادنژاد